1
überhaupt insgesamt
en général dans l'ensemble
anyway in any case
em geral globalmente
beklo dech net, datt s de keng Parkplaz fënns, an der Stad ass et iwwerhaapt schwéier ze parken!
2
iwwerhaapt net
überhaupt nicht gar nicht
pas du tout rien du tout absolument rien absolument aucun
not at all
não de todo nenhum absolutamente nada
d' Meenung 1 vun de Leit gouf iwwerhaapt net berücksichtegt
ech hunn haut iwwerhaapt keng Zäit!
guer net
3
überhaupt übrigens
d'ailleurs du reste
by the way incidentally
aliás de resto
an iwwerhaapt , 1 dat geet dech guer näischt un!
iwweregens
2
iwwerhaapt net
guer net
3
iwwerhaapt
iwweregens