iwwerhand huelen
überhand nehmen
prendre le dessus
to gain the upper hand
propagar-se aumentar excessivamente
am Gaart fänkt d' Onkraut 1 un, iwwerhand ze huelen