Iwwerhuelmanöveren
Iwwerhuelmanövere
Überholmanöver
(manœuvre de) dépassement
overtaking manoeuvre
(manobra de) ultrapassagem
den Automobilist ass bei engem Iwwerhuelmanöver vun der Strooss ofkomm