hunn
iwwerlaf
transitiv
iwwerlaf ginn
überlaufen werden überrannt werden
être envahi être pris d'assaut être débordé commerce, institution
ser invadido estar apinhado de gente
bei der Ouverture gouf dat neit Geschäft vu Clienten iwwerlaf
eist Sekretariat ass mat Amenter komplett iwwerlaf