kee Pluriel
Übermüdung
épuisement grande fatigue
overtiredness
exaustão grande cansaço
de Bëbee kräischt vun elauter Iwwermiddung