hunn
iwwerronnt
transitiv
überrunden einen Sportler
devancer d'un tour de piste, de circuit
to lap a competitor
levar uma volta de avanço em relação a numa corrida
dee leschte Leefer war esou lues, datt e vun deem éischten iwwerronnt gouf