hunn
iwwerschat
transitiv
überschätzen
surestimer
to overestimate
sobrestimar
si hunn hir finanziell Moyenen iwwerschat
iwwerschätz dech net, wann s de déi Aarbecht do ugees!