hunn
iwwerschnidden
reflexiv
sich überschneiden Gemeinsamkeiten haben
se recouper avoir des points communs
to coincide to have similarities
coincidir em parte
déi zwee Texter iwwerschneide sech