1
übersichtlich gut zu überblicken
dégagé sans obstacles visuels
clear with an unobstructed view
visível sem obstáculos visuais
déi Kräizung ass net iwwersiichtlech
2
übersichtlich klar gegliedert
clair compréhensible, bien structuré clairement
clear comprehensible, well organized clearly
claro compreensível, bem estruturado claramente
däin Text ass schéin iwwersiichtlech
den Organigramm vun eiser Firma ass net iwwersiichtlech duergestallt