hunn
iwwersprongen
iwwersprong
transitiv
überspringen auslassen
sauter omettre
to skip to omit
saltar omitir
ech hunn e puer Säite vum Buch iwwersprongen
an der Primärschoul hunn ech d' drëtt 1 Schouljoer iwwersprongen