hunn
iwwerstëmmt
transitiv
überstimmen
rejeter par un vote
to outvote to vote down
rejeitar por uma votação
déi nei Iddi gouf am Gemengerot iwwerstëmmt