hunn
iwwerwantert
intransitiv
überwintern den Winter verbringen
hiverner passer l'hiver
to overwinter
hibernar passar o inverno
vill Vullen iwwerwanteren am Süden
dee Blummestack kann dobaussen iwwerwanteren