überzeugend
convaincant de manière convaincante
convincing convincingly
convincente persuasivo de modo convincente, de forma persuasiva
dat sinn iwwerzeegend Argumenter
dat do kléngt nach laang net iwwerzeegend
de Riedner huet seng Argumenter iwwerzeegend duergeluecht