überzeugt aus Überzeugung
convaincu invétéré par conviction
convinced
convicto convencido
als iwwerzeegte Kommunist setzt hie sech politesch fir d' Aarbechter 1 an
mäi Frënd ass en iwwerzeegte Vegetarier