Iwwerzeegungen
Iwwerzeegunge
Überzeugung
conviction
conviction opinion, belief
convicção
et gëtt Leit, déi géife fir hir Iwwerzeegung stierwen
Glawen