Jardinièren
Jardinièrë
Blumenkasten
jardinière bac à fleurs
floreira recipiente para plantas
am Summer setze mer Jardinièrë mat Geranien op eis Fënsterbänken
Blummebac
Blummekëscht
Jardinière
Blummebac
Blummekëscht