jährlich
annuel
yearly annual yearly, annually
anual
eis Associatioun kritt e järleche Subsid vun 10.000 Euro