Jarnéieren
Jarnéiere
Scharnier
charnière pièce métallique
hinge
charneira dobradiça
déi ausgeleiert Jarnéier muss onbedéngt ersat ginn
ech hu mir e Pak Jarnéieren aus der Quincaillerie matbruecht