EGS
(eng) jett
viel(e) einige(s)
beaucoup (de) pas mal (de)
a lot much many
bastante muito bué
an deem Dossier bleift nach jett ze klären
an deem schwéieren Exame sinn der eng jett duerchgefall
d' Press 1 huet de Premier mat enger jett Froe bombardéiert
um Duerffest war eng jett lass um Duerffest war immens vill lass