Joerzéngten
Joerzéngte
Jahrzehnt
décennie
decade
decénio década
am leschte Joerzéngt huet d' Wëssenschaft 1 grouss Fortschrëtter gemaach
et kann nach Joerzéngten daueren, bis et en Impfstoff géint déi Krankheet gëtt