sinn
gejoggt
intransitiv
joggen
faire du jogging
to jog
fazer jogging
solle mer an de Bësch fuere fir ze joggen ? 1