Jointen
Jointe
1
Fuge Zwischenraum
joint espace de raccord
gap space
junta espaço de ligação
an der Kiche musse verschidde Jointen tëschent de Plättercher frëschgemaach ginn
Fou
2
Dichtung zum Abdichten
joint assurant l'étanchéité
washer seal
junta elemento de vedação
de Joint vum Krunn muss ersat ginn
Dichtung
1
Joint
Fou
2
Joint
Dichtung
Titchen
EGS
Wick
EGS