kee Pluriel
Judo
judo
judo
judo
lee dech net mat deem un, deen huet déi schwaarz Ceinture am Judo ! 1