Jugendparlamenter
Jugendparlament informelles Gremium
parlement des jeunes assemblée non formelle
parlamento dos jovens assembleia informal
dee jonke Politiker huet sech schonn als Schüler am Jugendparlament engagéiert