Jumelagen
Jumelagë
Städtepartnerschaft
jumelage de communes
twinning of towns, of districts
geminação de municípios
am Kader vun hirem Jumelage organiséieren déi zwou Gemengen all Joer e Schüleraustausch