Jummdeckelen
Jummdeckele
Becken Musikinstrument
cymbale
cymbal
címbalo prato instrumento musical
mir gefält de Klang vun de Jummdeckelen