Juponen
Jupone
Unterrock
jupon
petticoat slip
saiote
déi e Jupon un, deng Jupe ass duerchsiichteg!