Juryen
Jurye
Jury Prüfungskommission, Preisgericht
jury d'un concours, d'un examen, d'une compétition
jury of an exam, of a competition
júri de um concurso, de um exame, de uma competição
d' Membere 1 vum Jury hunn dem Kandidat schwéier Froe gestallt