königlich den König betreffend
royal monarchique
royal
real monárquico
dem Monarch säi Brudder huet déi kinneklech Famill vertrueden