Klappstill
Klappstuhl
chaise pliante strapontin
folding chair
cadeira articulada
mir hunn déi al, rabbeleg Klappstill all op den Tipp gehäit