Klibberen
Klibbere
Klapper
crécelle
rattle wooden device
matraca instrumento
an der Karwoch ginn d' Kanner 1 mat hire Klibberen duerch d' Stroossen 1