Knadderer
Nörgler
râleur rouspéteur
grumbler
resmungão rezingão
deen ale Knadderer huet un allem eppes auszesetzen
Grommeler
Knouterer
Knadderer
Grommeler
Knouterer