Knollen
Knolle
Blumenknolle
bulbe d'une plante
bulb of a plant
bolbo de uma planta
du däerfs d' Knolle 1 vun deene Blummen net ze déif an de Buedem setzen
Zwiwwel