hunn
kolonialiséiert
transitiv
kolonisieren
coloniser un territoire
to colonize
colonizar um território
nodeem se d' Insel 1 kolonialiséiert haten , 1 si vill Traditioune verluer gaangen