Kommiounsiessen
Kommiounsiesse
Kommunionsessen
repas de communion
First (Holy) Communion (dinner) party
almoço de comunhão
bei eisem Jéngsten hu mer fir d' Kommiounsiessen 1 eng Kächen heemkomme gelooss