Konsonanten
Konsonante
Konsonant
consonne
consonant
consoante
et gëtt méi Konsonanten ewéi Vokalen