kee Pluriel
Verbraucherschutz
protection des consommateurs
consumer protection
defesa do consumidor
dat neit Gesetz soll de Konsumenteschutz verbesseren