sinn
korrodéiert
intransitiv
korrodieren
rouiller
to corrode
corroer-se alterar-se por corrosão
mir hunn eist Gelänner mat enger extraer Faarf ugestrach, fir datt et net korrodéiert