Koudierfer
EGS
PEJ
Kuhdorf
bled trou perdu
one-horse-town hole
aldeola perdida
an esou engem Kouduerf géif ech keen Haus kafen
Bauerennascht
Kaff
Nascht
EGS
PEJ
Kouduerf
Bauerennascht
Kaff
Nascht