Krankekeesekäertercher
Gesundheitskarte
carte de sécurité sociale
health insurance card
cartão de segurança social
wann een als neie Patient bei en Dokter kënnt, gëtt een seng Krankekeesekäertche gefrot
Sécurité-sociales-Käertchen
Krankekeesekäertchen
Sécurité-sociales-Käertchen