Krichsjoren
Krichsjore
Kriegsjahr
année de guerre
year of the war
ano de guerra
am éischte Krichsjoer hate mir Flüchtlinge bei eis doheem opgeholl