vorbei räumlich
passé (re)parti
past moved by
ido embora que se afastou
kommt, mer waarden een Ament, bis deen Trapp Touriste laanscht ass!
erlaanscht
laanscht
erlaanscht