Laboratoiren
Laboratoirë
Labor
laboratoire
laboratory
laboratório
eise Laboratoire schafft un der Entwécklung vun engem neien Impfstoff