Lafpisten
Lafpiste
Laufbahn für Wettkämpfe
piste (de course) d'athlétisme
running track
pista de atletismo
am Stadion muss de Belag vun der Lafpist erneiert ginn