Läinzeechen
Läinzeeche
Narbe im Gewebe
cicatrice
scar
cicatriz
hatt huet eng grouss Läinzeeche vun senger Blinddarmoperatioun behalen
Cicatrice
Narb
Läinzeechen
Cicatrice
Narb
Schnatt