kee Pluriel
EGS
vum Lämmes gebass
bescheuert bekloppt (wie) vom wilden Affen gebissen
cinglé dingue
out of one's mind bonkers
doido passado (da cabeça)
bass du vum Lämmes gebass?