Lanthanoiden
Lanthanoide
Chimie
Lanthanoid
lanthanide
lanthanide
lantanídeo
zum Grupp vun de Lanthanoide gehéieren ënner anerem de Lanthan an den Cer