schlaff nicht fest
flasque
limp droopy limply
murcho
d' Blieder 1 vun der Zalot si ganz lappeg
wann d' Blieder 1 esou lappeg erofhänken, da muss de Blummestack genätzt ginn