1
schlaff locker, lose
avachi sans forme
baggy shapeless
folgado sem forma
gehei dee latschege Pullover endlech bei dat aalt Gezei!
2
schlaff erschlafft, welk
mou ramolli
soft limp
mole murcho
an där Bud kritt ee meeschtens latscheg Fritten
ech fannen déi latscheg Zalot net gutt