hunn
gelatzt
intransitiv
EGS
herumlungern
flemmarder
to loaf around
preguiçar
hues du näischt Besseres ze dinn, ewéi de ganzen Dag an der Fotell ze latzen ? 1